Tuchoměřice - urbanismus centra obce

Projekt vytvoření zastavovacího plánu centra Tuchoměřic
Klíčem k vymezení veřejného prostoru není pouze umístěním budovy veřejného významu na konkrétní místo, jedná se i o vhodně hmotově poměrně těsné a kompaktní umístění budov tak, aby vznikl pocit příjemně vymezeného prostoru – návsi. Umístění patřičných funkcí v těchto budovách je pak již dalším logickým krokem a napomáhá mentálnímu ukotvení funkce návsi. Vstup z ulice Hlavní do řešeného prostoru ulicí K Poště bude tedy doplněn pokračujícími hmotami budov na stávající nárožní budovy obou původních obchodních domů. Vytvoří tak siluetu jasné ulice vedoucí na náves tak, jak jsme tomu naprosto zvyklí ve stabilizovaných centrech sídel. Stávající budovy tento pocit již navozují a mají maloměstský charakter. Směrem k centru na pravé straně se bude jednat o budovy určené k bydlení, v přízemích využívaných k nebytovým účelům jako je např. obchod (cukrárna), služby. Na levé straně ulice bude hmota pokračovat budovou školy, situovanou v tomto místě. Budova školy bude také významově tvořit předpolí v horní části při ulici Hlavní, kde předprostor školy bude i veřejným prostorem, navazující na pěší cesty a se zachováním dětského hřiště. Umožní krytý pobyt dětí pod prodlouženou markýzou na sloupech zahrnující i čekárnu zastávky MHD. Na druhé straně školy u Únětického potoka s rozšířenou hladinou (viz předchozí kapitolu), bude již severní fasáda budovy školy tvořit jednu stranu návsi. Zbylé strany návsi budou tvořit budova obecního úřadu s křídlem doktorů a nová fronta obytného domu při stávajících pavilonech školky. Podél potoka bude doplněn další pavilon školky, podél cyklostezky, která kopíruje trasu potoka. 


Místo: Tuchoměřice
Investor: Tuchoměřice
Autor: Ing. arch. Karel Veselý, Ing. arch. Iva Veselá
Spolupráce: Zbyněk Hlava
Stupeň: STS